Chuyên mục: con nhà võ

Chuyện học võ

Cái “Đức” của con nhà võ

Cụm từ “Con nhà võ” có ý nghĩa rất đặc biệt trong Võ cổ truyền Việt Nam. Cụm từ này được sử dụng, không phải để nói đến những người con, cháu trong một dòng võ mà là bao gồm tất cả những người đã chọn con đường võ nghiệp để đi theo suốt đời.